Contact


Voor meer informatie of een vrijblijvende intake of een offerte kun je contact met ZonderMeer Coaching opnemen. Stuur mij een mailtje of een appje. Wanneer je me belt en ik ben niet bereikbaar kun je mijn voicemail inspreken. Ik zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.

ZonderMeer Coaching

Margot Verduin
Laarweg 36
6721 DE Bennekom
Tel. 0638129581
Mail: info@zondermeercoaching.nl

KVKnr: 63383594
BTWnr:001921096B71

Om met mij in contact te komen kan je me een mail sturen, een whats app sturen of bellen. Wanneer ik niet direct bereikbaar ben zal ik zo snel mogelijk contact met je opnemen, of neem contact op via het contactformulier:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Route:

Privacy verklaring:

ZonderMeer Coaching ZonderMeer Coaching, gevestigd aan Laarweg 36 te Bennekom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zondermeercoaching.nl Laarweg 36

Bennekom

06-38129581

Margot Verduin is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van ZonderMeer Coaching. Zij is te bereiken via info@zondermeercoaching.nl

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Werkervaring
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie
• IP-adres
• Rapporten van testen en analyses
• Overige opdrachten ten behoeve van coaching

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zondermeercoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

ZonderMeer Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de
verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke
verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van haar diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZonderMeer Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZonderMeer Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZonderMeer Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: maximaal 1 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZonderMeer Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZonderMeer Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zondermeercoaching.nl.

ZonderMeer Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZonderMeer Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zondermeercoaching.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden
altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 juni 2018.